Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Wie zijn wij
Wij zijn Tugather. Actief in de bemiddeling van Finance Professionals zowel op tijdelijke (Interim) als vaste basis (Werving & Selectie).
Tugather is gevestigd te Nijverdal, Walstro 38, postcode 7443 TH en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom een Privacy Statement?
Om haar activiteiten zo zorgvuldig, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Tugather persoonsgegevens van een ieder met wie Tugather op welke wijze dan ook in contact staat. Hoofdzakelijk gaat het hierbij om (potentiële) kandidaten, zoals zelfstandigen, medewerkers, flexkrachten, payrollkrachten, referenten en stagiairs en om zakelijke relaties, zoals: (deelnemers van) klanten,  business partners en leveranciers.

Tugather is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degene met wie Tugather op welke wijze dan ook in contact staat, van essentieel belang is voor de uitvoering van haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Tugather heeft haar privacy statement in overeenstemming gebracht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tugather van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

De inhoud van ons Privacy Statement
In dit Privacy Statement is beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Het begrip persoonsgegevens
Artikel 4 van de AVG omschrijft ‘persoonsgegevens’ als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld telefonisch contact met ons heeft, een formulier invult, een brief of e-mail stuurt. Ook als u de website van Tugather bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Tugather worden gedeeld verwerken wij deze. Dit houdt in dat wij de persoonsgevens: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Gegevens die wij verwerken van (potentiële) kandidaten, zelfstandigen, flexkrachten, medewerkers, payrollkrachten, referenten, stagiairs:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen;
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens;
 • Titel, geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Wens)functie en/of opdracht;
 • Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s);
 • Foto (indien u hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven);
 • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing);
 • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties;
 • Gewenst salaris en/of uurtatief;
 • Beschikbaarheid (aantal uren per week en welke dagen van de week);
 • Reisafstand bereidbaarheid;
 • Rijbewijs ja/nee;
 • Type ID bewijs en documentnummer (indien verwerkt bij de inschrijving);
 • Andere door u in het kader van de arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens.
 • Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt;
 • Bankrekeningnummer;
 • Personeelsnummer;
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar;
 • BSN, kopie ID-bewijs, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning en kopie VAR en/of vervanging van de VAR;
 • Beoordelingsgegevens en gegevens met betrekking tot loopbaanbegeleiding;
 • Gegevens betreffende de functie of voormalige functies;
 • Dienstverbandgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en de uitvoering ervan;
 • Gegevens van gezinsleden waar noodzakelijk met het oog op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden;
 • Aanwezigheidsadministratie (in verband met onder andere verlof en verzuim);
 • Re-integratiedossiers;
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van uw dienstverband, opdracht en/of werkzaamheden.

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties:

 • Zakelijke contactgegevens;
 • Functie;
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie;
 • Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Waarvoor gebruikt Tugather uw persoonsgegevens?
Tugather mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen volgens de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 1. Uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 2. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 3. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
 5. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Tugather, waarbij uw belang niet prevaleert.

Tugather verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening.

I. Gegevens van (potentiële) kandidaten, zelfstandigen, flexkrachten, medewerkers, payrollkrachten, referenten, stagiairs gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 2. Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 3. Om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 4. Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. Om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 6. Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 7. Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 8. Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Tugather aanbiedingen te kunnen doen;
 9. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 10. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 11. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website(s) dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfs- magazines en dergelijke.
 12. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

II. Gegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 6. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 7. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website(s) dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.
 8. Om onze dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen wij u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren of opslaan hangt af van de diensten die we aan u leveren en voor hoe lang u deze diensten nodig hebt. Aangezien we kandidaten vaak jarenlang, potentieel gedurende hun hele carrière, ondersteunen met arbeidsbemiddelingen, is het doel waarvoor we kandidaatsgegevens bewaren vaak van doorlopende aard. Wij zorgen er regelmatig voor dat persoonsgegevens worden verwijderd, gearchiveerd of worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat (a) de gegevens die we in ons bezit hebben nauwkeurig zijn en (b) dat we gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk.

Onze standaardvoorwaarden vermelden dat onze opdrachtgevers kandidaatsgegevens, zoals CV’s, bewaren voor de specifieke functie waarnaar u solliciteert en dat ze, als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens, u moeten laten weten of ze van plan zijn om uw gegevens te bewaren.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Uitgangspunt hierbij is dat Tugather persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Voor kandidaatsgegevens geldt dat indien we gedurende een periode van twee jaar na het laatste contactmoment geen betekenisvol contact met u hebben gehad, we uw persoonsgegevens uit onze systemen zullen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen verwachten dat de wet of relevante toezichthouders om welke redenen dan ook van ons eisen dat we uw gegevens bewaren. Met betekenisvol contact wordt bedoeld alle communicatie (verbaal of schriftelijk) in de ruimste zin van het woord ter ondersteuning van onze dienstverlening aan u. Voorbeelden zijn: u geeft aan ingeschreven te willen blijven in onze systemen; u communiceert met ons over uw beschikbaarheid en mogelijk passende en/of geschikte functies en opdrachten.

Delen met derden     
Om het efficiënte gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 • Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van Website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de website biedt, het leveren van marketingdiensten of u financiële updates verschaffen op uw verzoek. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
 • Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: wij zullen uw gegevens delen in het geval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Tugather zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Beveiliging van uw informatie
Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Tugather, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en derhalve kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Geheimhouding
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Tugather is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Tugather zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Uw rechten
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Tugather over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u te allen tijde verzoeken om uw persoonlijke gegevevens te laten verwijderen of om een beperking van de verwerking hiervan, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Dergelijke verzoeken om inzage, correctie, of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan info@tugather.nl of schriftelijk bij Tugather, t.a.v. B. Brugman, Walstro 38, 7443 TH Nijverdal. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Tugather met uw gegevens omgaat.

De Tugather website www.tugather.nl kan links bevatten naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites van derden.

Vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Tugather uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@tugather.nl, dan wel door een brief te sturen naar Tugather, t.a.v. B. Brugman, Walstro 38, 7443 TH Nijverdal

Wijzigingen in ons privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Tugather worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. De laatste wijziging was op 23 mei 2018.